Thông báo Công khai sách giáo khoa lớp 4, năm học 2023-2024
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC
THỊ TRẤN  CẦN GIUỘC
Số :  67 /TB-THTTCG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Thị trấn Cần Giuộc, ngày 5  tháng 4 năm 2023
 
 
THỒNG BÁO
Về việc công khai quyết định số 2489 /QĐ-UBND ngày 30/03/2023
 
 
            Căn cứ vào Thông tư 25/2020/TT-BGD-ĐT ngày 26/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông;
            Căn cứ vào  Quyết định số 2489/ QĐ-UBND  ngày 30/03/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An  về  việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An;
Căn cứ Công văn số  1404/UBND-VHXH ngày 3/04/2023 của UBND huyện Cần Giuộc V/v triển khai Quyết định số 2489/QĐUBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An;
           Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc Thông báo công khai Quyết định số 2489/ QĐ-UBND  ngày 30/03/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An  về  việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An tại Bảng tin của trường, zalo của giáo viên chủ nhiệm và tại địa chỉ Website : http://thttcangiuoc.edu.vn
          Xem chi tiết quyết định uyết định số 2489/ QĐ-UBND  ngày 30/03/2023 tại đây.
          Trên đây là Thông báo công khai quyết định Phê duyệt Danh mục  Sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông  trên địa bàn tỉnh Long An của Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc.
           
Nơi nhận:
- Ban đại diện CMHS trường;
- Các tổ chuyên môn;
- Ban quản trị Web;
- Lưu: CM./.
 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
 
Trần Thị Kim Mầu
 
 
2018 © Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An