Hoạt động tuyên truyền "Vì một Việt Nam xanh"
Ngày 06/11/2023 Liên đội Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc tổ chức sinh hoạt dưới cờ với các nội dung sau:
  1. Tổ chức hoạt động tuyên truyền "Vì một Việt Nam xanh" hình thành thói quen bảo vệ môi trường cho học sinh. Thông qua buổi sinh hoạt giúp học sinh nhận biết các việc làm nào bảo vệ môi trường, nhưng việc nào gây ô nhiễm môi trường.