Thông báo Công khai sách giáo khoa lớp 3, năm học 2022-2023
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
TRƯỜNG THTT CẦN GIUỘC
Số : 75/TB-THTTCG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thị trấn Cần Giuộc, ngày 6  tháng 6 năm 2022
 
 
THỒNG BÁO
Về việc công khai quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 24/05/2022
 
 
            Căn cứ vào Thông tư 25/2020/TT-BGD-ĐT ngày 26/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông;
           Căn cứ vào  Quyết định số 4614/ QĐ-UBND  ngày 25/04/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An  về  việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An;
           Căn cứ vào Thông báo 1607/ TB-SGDĐT ngày 01/06/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An từ năm học 2022-2023;
          Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc Thông báo công khai Quyết định số 4614/ QĐ-UBND  ngày 25/04/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An  về  việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An tại Bảng tin của trường và địa chỉ Website : http://thttcangiuoc.edu.vn
        ( Xem quyết định Quyết định số 4614/ QĐ-UBND  ngày 25/04/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An  về  việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An tại đây)
          Trên đây là Thông báo công khai quyết định sử dụng Sách giáo khoa lớp 3 trên địa bàn tỉnh Long An của Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc.
           
 
Nơi nhận :                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG 
-Ban đại diện CMHS trường;                                                                                        ( Đã kí) 
-Ban quản trị Web;
-Lưu: CM./.
 
                                                                                                                                Trần Thị Kim Mầu
 
 
Nguồn:
2018 © Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An