Thư viện Video

Hướng dẫn quét mã QR trong phòng chống dịch Covid19
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TH TT CẦN GIUỘC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                           Số :   62 /HD-THTTCG
 
 
                                HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TRỤ SỞ TRƯỜNG TH THỊ TRẤN CẦN GIUỘC.
         
              Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3911/UBND-VHXH ngày 8/5/2021 về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng chống dịch Covid – 19 bằng mã QR, Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên  và người dân đến Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc liên hệ công tác thực hiện quy định phòng chống, dịch Covid – 19 như sau:
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi Trụ sở làm việc được quy định trong hướng dẫn này gồm văn phòng, công sở.
1.2. Đối tượng áp dụng
- Cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động.
- Khách đến thăm và làm việc.
- Bảo vệ trụ sở
- Người quản lý, người sử dụng lao động.
2. Nội dung thực hiện
2.1. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
- Cài đặt ứng dụng Bluezone và luôn bật trong suốt quá trình làm việc và khi tới nơi công cộng; hướng dẫn, vận động người thân trong gia đình cài đặt và sử dụng ứng dụng
- Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu với việc khai báo y tế điện tử trên các ứng dụng của bộ giải pháp và việc quét mã QR Code khi ra vào cơ quan và các địa điểm công cộng
2.2. Trách nhiệm của khách đến thăm và làm việc
- Mở ứng dụng Bluezone, tuân thủ yêu cầu quét mã QR Code khi ra vào trường và các điểm công cộng.
2.3. Trách nhiệm của bảo vệ trụ sở
- Kiểm tra, giám sát và đảm bảo khách đến thăm, làm việc tại trụ sở thực hiện quét mã QR trước khi được đi vào trụ sở.
2.4. Trách nhiệm của người quản lý, người sử dụng lao động
- Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.
- Thực hiện việc treo/dán các mã QR Code tại điểm ra vào trụ sở để người lao động, khách đến thăm và làm việc có thể quét mã khi ra vào.
- Thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone cho bản thân và yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt, sử dụng ứng dụng, tuân thủ việc quét mã QR Code bắt buộc khi ra vào trụ sở làm việc
Trên đây là Hướng dẫn công tác phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, người dân liên hệ với nhà trường cùng thực hiện tốt để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch.
 Xin trân trọng cảm ơn!
                                                                                     Thị trấn Cần Giuộc, ngày  31tháng 05 năm 2021
                                                                                                               THỦ TRƯỞNG
                                                                                                                   ( Đã ký)
 
                                                                                                          Trần Thị Kim Mầu
 
 
                                                   MÃ QR TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19  CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CẦN GIUỘC
 
 
  
 

 
 
 
 
                                       
 
Tác giả:
2018 © Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An