Thông báo sách lớp 1 được sử dụng trong năm học 2020 -2021
       UBND HUYỆN  CẦN GIUỘC
TRƯỜNG TH THỊ TRẤN CẦN GIUỘC
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thị trấn Cần Giuộc, ngày 5  tháng 6 năm 2020
 
 
THÔNG BÁO
Kết quả lựa chọn Sách giáo khoa lớp 1. Năm học 2020 -2021
của Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc
 

             Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;
            Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Long An  về việc ban hành bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khao Chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Long An;
            Căn cứ Báo cáo số 49/BC-THTTCG ngày 22/04/2020  của trường Tiểu học thị trấn Cần Giuộc về việc báo cáo kết quả lựa chọn Sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020 -2021;
           Căn cứ vào công văn số 673/PGDĐT- GDTiH ngày 4/06/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc Sao gửi nội dung thông báo kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020- 2021 trên địa bàn tỉnh Long An;
         Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc trân trong Thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 đã được Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc lựa chọn như sau :
 
STT Tên Bộ sách Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản  
 
1 Cánh diều Tiếng Việt 1 Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Ly Kha, Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh. Nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh  
2 Cánh diều Toán 1 Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. Nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh  
3 Cánh diều Tự nhiên và xã hội 1 Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn Thị Thu Trang. Nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh  
4 Cánh diều Đạo đức 1 Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Hương, Trần Thị Tố Oanh. Nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh  
5 Cánh diều Mĩ Thuật 1 Phạm Văn Tuyến (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Đông (Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Hải Kiên, Nguyễn Minh Quang. Nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh  
6 Cánh diều Âm nhạc 1 Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Đỗ Thanh Hiên. Nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh  
7 Cánh diều Giáo dục thể chất Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường. Nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh  
8 Cánh diều Hoạt động trải nghiệm 1 Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang Quế. Nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh  
Danh mục gồm có 8 đầu sách phục vụ cho 7 môn học và 1 Hoạt động giáo dục.
 
 
 Nơi nhận:
- Phòng GD&Đ Cần Giuộc;
- Ban Đại diện CMHS trường;
- Ban quản trị Website trường;
- Lưu: VT,CM../
                                                                               
                HIỆU TRƯỞNG
                   ( Đã ký)
 
 
 
            Trần Thị Kim Mầu
2018 © Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An